Skip to content

Aug. 22 – Labor Day, Sept. 2, 2024

39 Days 22 Hours 43 Mins

Hmoob

Minnesota State Fair yog dabtsi thiab muaj dabtsi rau nej ua?

Minnesota State Fair yog ib qho keebkwm ua txwm nkaus 12 hnub nyob rau caij ntuj sov thiab coob leej yeej paub tias yog the Great Minnesota Get-Together. Ob lab tus neeg tuaj koom txhua lub xyoo thiab tuaj sim noj ntau yam zaub mov, kev lom zem, thiab ntau yam kev ua si, kawm txog kev ua liaj teb, kos duab, thiab yuav khoom. Qhov nrov tshaj yog tej ntau tshaj 500 yam khoom muag (ntau tshaj 80 yam khoom no nyob ntawm tus pas), 900 qhov kev lom zem pub dawb, muaj cawv thiab npias ua nyob Minnesota, muaj tsiaj rau nej saib, kev sib xeem ntau yam, muaj kev caij us si nyob ntawm Mighty Midway thiab Kidway, muaj nees rau nej saib, kev ua zaub mov, thiab ntau yam khoom ua ntawm tes, ntau tshaj 1,000 yam khoom nrog rau cov tswv cuab muag khoom, ntau tshaj ib puas tsav yam kev ua si rau menyuam thiab cov laus, muaj tua foob pob hluav taws yav tsaus ntuj, thiab tseem muaj ntau yam ntxiv!

Minnesota State Fair muaj rau thaum twg?

Minnesota State Fair yog 12 hnub txwm nkaus, tag rau hnub Labor Day. Nyob rau 2023, Minnesota State Fair yov muaj rau lub 8 hli hnub 24 mus txog lub 9 hli hnub 4. Nyob rau 2024, lub koobtsheej no yov qhib lub 8 hli hnub 22 mus txog 9 hli hnub 2.

Lub koobtsheej no nyob qhov twg?

Minnesota State Fair yog nyob rau ntawm nruab nrab kev nroog St. Paul thiab Minneapolis. Peb nyob li 2 mais sab qaum teb ntawm kev loj 94 rau ntawm txoj kev Snelling. Chaw nyob yog: 1265 Snelling Ave N., St. Paul, MN 55108.

Cov sijhawm ntawm lub koobtsheej no yog li cas?

Qhov rooj nkag: 7 teev sawv ntxov txog 9 teev tsaus ntuj. (7 teev sawv ntxov mus txog 7 teev tsaus ntuj nyob rau Labor Day)
Fairgrounds: 7 teev sawv ntxov mus txog 11 tsaus ntuj. (7 teev sawv ntxov mus txog 9 teev tsaus ntuj nyob rau Labor Day)

Mighty Midway cov caij thiab kev ua si: 10 teev sawv ntxov txog rau 11 tsaus ntuj. (10 sawv ntxov txog 9 teev tsaus ntuj Labor Day);
Kev kaw ntawm txhua hnub yov hloov vim yog fuab cua tej ntawv.

Ntau lub tsev, chaw saib, thiab cov tswv cuab muag khoom: 9 teev sawv ntxov txog 9 teev tsaus ntuj. (9 teev sawv ntxov txog 8 teev tsaus ntuj nyob rau Labor Day). Tsev tsiaj yov kaw ntxov nyob rau tej hnub, tshwj xeeb nyog rau lub 8 hli hnub 27, 8 hli hnub 31, 9 hli hnub 4.

Yuav ua ntej lub koobtsheej koj thiaj li tseg tau nyiaj!

Pib txo nqi pheej yig muaj muag tam sim no mus txog lub 8 hli hnub 23:

Yuav online ntawm Etix.com: (Mus saib ntawm no)

Nyob rau ntawm cov khw Cub hauv nroog Minneapolis/St. Paul: (Mus saib ntawm no)

Nyob rau ntawm tej kiab khw/kiab khw nyob Minnesota zej zog thiab nyob rau Hudson, xeev Wisconsin. (Mus saib ntaw no)

Nyob rau ntawm State Fair Box Office, 1741 Como Ave. St. Paul, MN 55108 (mus saib ntawm no)

Pib txo nqi pheej yig muag ua ntej rau cov chaw caij ua si thiab kev ua si yog $20 tauj rau ib daim ntawv 25-ticket. Cov pib muag ua ntej rau cov chaw mus caij ua si thiab kev ua si mus yov pib muag lub 8 hli hnub 23 (mus saib cov chaw online li hais dhau los ntawv).

Tus nqi ntawm cov pib ib txwm muag yog:

Cov muaj hnoob nyoog (13 mus txog 64 xyoos): $18
Cov laus (65 xyoos rov sauv): $16
Menyuam (5 mus txog 12 xyoos): $16
Menyuam 4 xyoos rov hauv: Dawb

Nyob rau hnub lawv qhia rau sawv daws paub, pib nkag yuav txo nqi thiab pheej yig thaum mus yuav nyob rau ntawm rooj vag nyob rau hnub ntawv. Chaw caij ua si thiab lwm yam kev ua si kuj muag txo nqi pheej yig nyob rau cov hnub ntawv.

Hnub Qhib (Thursday, August 24)

Txo nqi nkag nyob rau ntawm rooj vag:
Cov muaj hnoob nyoog (13 mus txog 64 xyoos):$16
Cov laus (65 xyoos rov sauv):$13
Menyuam (5 mus txog 12 xyoos):$13

Ntau yam txo nqi muaj nyob rau hnub no rau Mighty Midway thiab Kidway cov chaw caij ua si.

Cov laus (Monday, August 28)

Txo nqi pib nkag nyob rau ntawm rooj vag:
Cov laus (65 rov sauv):$13

Muaj pib nkag muag lus nqi rau Mighty Midway thiab Kidway cov caij thiab cov kev ua si rau hnub no.

Tub Rog Kev Ua Tsaug Hnub (Tuesday, August 29)

Cov muaj hnoob nyoog (13 mus txog 64 xyoos):$13
Cov laus (65 xyoos rov sauv):$13
Menyuam (5 mus txog 12 xyoos):$13

*Yuav tsum muaj ntaub ntawv thwj toob.

Ntau yam txo nqi muaj nyob rau hnub no rau Mighty Midway thiab Kidway cov chaw caij ua si.

Menyuam Hnub (Wednesday, August 30)

Pib nkag muag txo nqi rau menyuam nyob rau ntawm rooj vag:

Menyuam (5 mus txog 12 xyoos):$13

Ntau yam txo nqi muaj nyob rau hnub no rau Mighty Midway thiab Kidway cov chaw caij ua si.

Cov Laus Hnub (Thursday, August 31)

Pib nkag muag txo nqi rau cov laus nyob rau ntawm rooj vag:

Cov laus (65 xyoos rov sauv):$13

Muaj pib nkag muag lus nqi rau Mighty Midway thiab Kidway cov caij thiab cov kev ua si rau hnub no.

Menyuam Hnub (Monday, September 4)

Pib nkag muag txo nqi rau menyuam nyob rau ntawm rooj vag:

Menyuam (5 mus txog 12 xyoos):$13

Ntau yam txo nqi muaj nyob rau hnub no rau Mighty Midway thiab Kidway cov chaw caij ua si.

Cov chaw caij ua si thiab cov kev ua si yog pes tsawg?

Tus nqi ib txwm rau cov chaw caij ua si thiab cov kev ua si yog:

$1 tauj rau ib daim pib
$30 tauj rau ib daim ntawv muaj 33 daim pib
$60 tauj rau ib daim ntawv muaj 70 daim pib

Hmoob Minnesota Hnub yog thaum twg?

Hmoob Minnesota Hnub nyob rau ntawm Minnesota State Fair yuav muaj txwm nkaus 8 xyoo rau hnub Monday 9 hli hnub 4. Tag nrho lub koobtsheej no yuav tshwm sim nyob rau ntawm Dan Patch rau ntawm qhov kev sawv daws tuaj sib sau ua ke. Tuaj koom peb rau hnub ntawv uas peb yuav muaj hu yas suab, seev cev, qhua tseem ceeb, ntau yam kev nthuav qhia thiab ntau yam nyob rau saum sam thiaj hawm txog txuj ci Hmoob thiab tsev neeg Hmoob nyob xeev Minnesota. Muaj yam rau sawv daws ua thiab ntaub ntawv pub rau sawv daws nyob rau ntawm cov rooj teeb khoom.

Ua li cas kuv thiaj li tau ib daim ntawv qhia txog ntau yam nyob rau hauv State Fair?

Xav paub txog kev hu yas suab pub dawb thiab lwm yam kev lomzem, mus saib nyob rau ntawm lub vas sab no: mnstatefair.org/schedule/

Mus nrhiav rooj muag zaub mov noj: mnstatefair.org/fair-finder/food/
Mus nrhiav rooj muag khoom yuav: mnstatefair.org/fair-finder/shops/

Nov yog ib daim ntawv qhia: mnstatefair.org/general-info/maps/

Ua li cas kuv thiaj li paub mus rau ntawv qhov chaw ua si lo no?

Nws muaj ob peb txoj kev: Lub State Fairgrounds nyob rau ntawm 1265 Snelling Ave. N., St. Paul, MN 55108.

Chaw nres tsheb thiab kev thauj mus los

Qhov kev pab no muaj chaw nres tsheb dawb thiab muaj caij npav dawb mus rau ntawm State Fair los ntawm 30 qhov chaw nyob ze rau ntawm qhov kev ua si loj no. Chaw nres tsheb qhib thiab muaj npav khiav thaum 8 teev sawv ntxov txog 11:30 tav su txhua hnub (mus txog 9:30 teev tsaus ntuj nyob rau Labor Day). Npav khiav tsis tus ncua; cov sijhawm hloov raws li cov tsheb khiav thiab cov neeg. Nov yog ib daim ntawv qhia thiab cov chaw nres tsheb thiab kev thauj mus los: mnstatefair.org/transportation/free-park-and-ride/

State Fair Chaw Npav Khiav Kev Pab

Qhov kev pab no yog dawb xwb thiab lub npav mus ncaj nraim rau ntawm qhov chaw tuaj ua si tus nqi yog tsawg heev yog tuaj deb tuaj rau hauv Twin Cities. Cov chaw tos npav no yog tau kev pab los ntawm Metro Transit, Minnesota Valley Transit Authority, thiab South West Transit. Npav yeej khiav tsis tus ncua; Sijhawm hloov raws li cov tsheb khiav thiab cov neeg: Mus saib ntawm: mnstatefair.org/transportation/metro-transit/

Metro Transit, npav thiab tsheb ciav hlaus kev pab

Txoj A Line: Caij txoj A Line, kev pab los ntawm cov npav nyob rau ntawm txoj kev Snelling Avenue nruab nrab ntawm kev 46th thiab Rosedale Station, mus rau tom qhov chaw ua si loj. Lub tsheb ciav hlau METRO Green Line khiav ntawm Twin Cities mus tauj rau “A” Line nyob rau ntawm Snelling Avenue Station. Thaum lub caij muaj chaw ua si loj, cov npav khiav sab qaum teb tuaj nres rau ntawm Snelling Station nyob rau ntawm Midway Parkway; Npav mus rau sab qab teb los nres rau ntawm Snelling Avenue dhau me ntsib ntawm txoj kev Como Avenue.
Kev 3: Kev thauj mus los ntawm nroog Minneapolis los yog nroog St. Paul yuav nres rau ntawm qhov chaw tuaj ua si loj nyob rau ntawm kev Como Avenue.

Nyob rau ntawm peb txoj kev no, nej yeej siv tau nyiaj ntsuab, siv Metro transit mobile app, los yog daim pib caij npav mus tham nqi caij. Txhua yam kom yoojyim rau cov neeg nyob hauv laub. Ua kom yoojyim rau nej, nej yeej yuav tau daim caij npav txhua hnub nyob rau ntawm daim app ntawm nej lub phone los yog lub tshuab muag pib.

Kev pab ncuam rau kev nej tuaj, mus siv qhov Interactive Planner, hu 612-373-3333, los sis mus saib rau ntawm lub vas sab no: metrotransit.org/state-fair-regular-routes

Chaw nres tsheb nyob rau ntawm State Fairgrounds

Chaw nres tsheb nyob rau ntawm qhov chaw tuaj ua si qhib thaum 6 teev sawv ntxov txog 11:30 teev tsaus ntuj. (6 teev sawv ntxov txog 9:30 teev nyob rau Labor Day). Nres tseb ntawm State Fair Vehicle Lots yog $20 (nyiaj ntsuab los yog credit card) thiab yuav tsum them thaum nkag mus rau ntawm rooj vag. Nco ntsoov tias nres tsheb muaj tsawg heev thiab puv tag rau lub caij sawv ntxov. Yog tias puv lawm, tseem yuav muaj qhov lub chaw seem nyob rau hnub ntawv. State Fairgrounds daim ntawv saib nyob ntawm no: mnstatefair.org/parking/

Lyft thiab Uber qhov kev pab thauj neeg mus los daim app

Nws yog ib qho yoojyim tso neeg tawv thiab tos neeg nyob rau ntawm cov chaw sab qaum teb ntawm State Fairgrounds ze rau ntawm Gate 2 nyob rau tawm txoj Hoyt Avenue thiab ntawm qab kev Como Avenue ze ntawm lub Gate 7.

Chaw nres rau luv thij thiab maus taus

Xav paub tseeb, mus saib ntawm mnstatefair.org/parking/bicycle/

Ua li cas kuv thiaj li xaub tau lub rooj laub neeg los sis luv thij fais fab?

HomeTown Mobility, ib qho chaw xaub, muab kev pab xaub cov luv thij fais fab, tsheb, laub, thiab rooj laub neeg, nyob rau ntawm 5 qhov chaw hauv chaw ua si loj. Yuav tsum xaub ua ntej nyob rau ntawm: htmia.com. Yog tias xaub nyob rau tov, cov khoom no tsis paub txhua tias yuav muaj rau nej. Sijhawm yog 7 teev txog 11 teev tsaus ntuj. (9 teev tsaus ntuj nyob rau Labor Day). Nyiaj ntsuab, credit card thiab daim debit card los siv tau. State Fair Map cov chaw xaub (mus nrhiav lub square ntsuab): mnstatefair.org/general-info/maps/

Rental costs:

Electric mobility scooter: $65 per day
Wheelchairs: $25 per day
Wagons: $20 per day
Single strollers: $20 per day
Double strollers: $25 per day

Kuv puas tawm tau ntawm qhov chaw ua si no thiab rov qab nkag mus tib hnub ntawv?

Tau kawg! Yog koj xav tawm ntawm qhov chaw ua si no thiab ho xav nkag dua, cia li mus ntaus thwj rau tes thaum koj tawm lawm. Koj muaj peevxwm rov nkag tau tsis tau yuav pib nyob rau lub sijhawm rooj vag qhib thaum 7 teev sawv ntxov txog 9 teev tsaus ntuj. (7 teev sawv ntxov 7 teev tsaus ntuj nyob rau Labor Day). Yog koj nres tsheb ntawm fairgrounds thiab tsav tawm qhov chaw nres tsheb, koj yuav tsum them yog rov qab tuaj nres dua.

Kuv puas nqa tau zaub mov thiab dej mus rau hauv chaw ua si?

Cov neeg mus rau hauv nqa tau zaub mov thiab dej. Cawv yuav tsis pub nqa mus rau hauv chaw ua si. Pub nqa hnab ev, hnag, thiab thoob rau nab kuab mus rau hauv chaw ua si tiam sis lawv yuav tau tshawb xyuas ntawm rooj vag. Tsis muaj chaw xauv los sis kuaj hnab nyob rau tom chaw ua si. (Cov thoob nab kuab tsis pub nqa mus rau hauv Grandstand).

Kuv puas coj tau tsiaj mus rau tom qhov chaw ua si?

Nyob rau ntawm 12 hnub hauv Minnesota State Fair, tsis pub tsiaj hauv chaw ua si, qhov zam tau yog cov dev ua haujlwm los yog cov tsiaj coj tuaj siv rau sawv daws saib. Cov dev ua haujlwm yog cov dev lawv yeej xyaum mus pab ib tug neeg xiam oob qhab.

Kuv haus puas tau luam yeeb hauv chaw ua si?

Yov kom muaj kev nplij siab thiab ruaj ntseg rau txhua tus, muaj chaw cim tseg rau cov haus luam yeeb nyob rau ntau qhov chaw rau tov. Haus luam yeeb (xws li luam yeeb fais fab thiab cwj mem) tso caij rau tej qhov chaw xwb. Chaw cim haus luam yeeb yeej qhia meej nyob rau ntawm State Fair daim tawv map ntawm cov voj voog kos liab. Daim ntawv qhia (map) nyob txhua lub rooj ntaub tawv.

Lawv muaj pe tsawg yam kev pab rau cov neeg tuaj rau tov?

Mus saib daim ntawv txog State Fairgrounds: mnstatefair.org/general-info/maps/
ATMs thiab Credit Cards: Nyob rau tom chaw ua si, ATMs muaj nyob thoob plaws thiab cim tus “$” hauv daim ntawv qhia. Credit cards siv tau yuav pib nkag, chaw caij ua si, thiab kev ua si lwm yam, thiab yuav khoom. Ntau lub rooj muag khoom siv nyiaj ntsuab xwb.

Chaw rau pub menyuam mis. Cov chaw no muaj kev pab rau niam pub menyuam mis: Kev saib xyuas thiab nrhiav kev pab, muaj nyob rau ntawm West Dan Patch Avenue south of West End Market thiab qaum teb ntawm Mighty Midway; myTalk 107.1 radio; TPT | Twin Cities PBS television.

Thov mus saib State Fair cov rooj ntaub ntawv txog kev siv phone, charge phone, siv dej dawb, thiab lwm yam kev pab. Nyob rau ntawm cov rooj no, lawv tseem muaj cov toojnpab rau menyuam thiab cov laus sau lawv cov npe thaib chaw nyob ntawm cov neeg txheeb ze lawv tsam lawv poob zoo los sis tsis nyob ua ib pawg lawm.

Kuv puas nqa tau hnab thiab hnab ev mus tom chaw ua si?

Tau kawg, tiam sis hnab, kab paus, thoob nab kuab, thiab tej pob khoom yuav raug tshawb ntawm txhua lub qhov rooj. Lawv muaj cov tshuab kuab hlau nyob ntawm rooj vag. Cov khoom txwv tsis pub nqa yog riam phom, pob hluas taws, cawv, drones, thiab luv thij/khau log/daim khau log. Tsis muaj chaw rau nej xauv khoom nyob rau tom chaw ua si.

Kuv yuav hu leejtwg thaum muaj teebmeem nyob rau tom chaw ua si?

Hu 911.

Kuv yuav ua li cas yog muaj fuab cua phem?

Minnesota State Fair yuav tsum tshwm sim txawm yog los nag los sis tshav ntuj. Muaj chaw nkaus fuab cuab phem nyob rau ntawm cov chaw cim ua xov tua nyob rau ntawm daim ntawv qhia ntawm no: mnstatefair.org/general-info/maps/

Ua li cas kuv thiaj li hu tau rau qhov chaw tej khoom xiam thiab nrhiav tau?

Yog koj xiam ib yam khoom nyob rau tom chaw ua si, hu 651-288-4555 los sis sau ntawv rau tus email: lostandfound@mnstatefair.org.

Ua li cas kuv thiaj li tau haujwm ua rau tom chaw ua si?

Minnesota State Fair qhib qhov chaw Employment Center txij lub 6 hli mus txog lub 8 hli txais cov ntawv ua haujlwm los ntawm cov neeg xav ua haujlwm rau 12 hnub nyob rau tov, 8 hli hnub 24 mus txog lub 9 hli hnub 4.

Kuv hu rau leejtwg yog tias kuv muaj lus noog, lus qhia, thiab tsis txaus siab?

Xav email rau: guestservices@mnstatefair.org.

Cov ntaub ntawv no yuav muaj hloov.